Překlady, korektury, texty, titulky, PR a monitoring médií v češtině, slovenštině a angličtině

                   

Překlady, korektury, texty, titulky, PR a monitoring médií v češtině, slovenštině a angličtině

                   

Translations, proofreading, texts, subtitles, PR, and media monitoring in Czech, Slovak, and English

Kontakt

Provozovatel: Bc. Lukáš Beňa
E-mail: lukas@lukasbena.cz (primární kontakt, odpovím po 12:00)
Mobil/SMS: +420 735 531 366 (není-li to naléhavé, použijte e-mail)
Web: LukasBena.cz
IČO: 05138515 (neplátce DPH)

Contact

Operator: Bc. Lukáš Beňa
E-mail: lukas@lukasbena.cz (primary contact, I will respond after 12 PM)
Mobile/SMS: +420 735 531 366 (if not urgent, use e-mail)
Web: LukasBena.cz
ID: 05138515 (non-VAT payer)

Kdo jsem a čemu se věnuji

Již od roku 2004 pomáhám českým, slovenským a dalším zahraničním společnostem i drobným podnikatelům psát a kontrolovat jejich prezentační firemní/produktové texty nebo je lokalizovat do češtiny, slovenštiny a angličtiny, oživit texty webových stránek, tvořit a distribuovat tiskové zprávy, zpracovávat monitoring médií, připravovat uživatelsky přívětivou dokumentaci pro softwarová řešení, komentáře k produktovým videím či video titulky v libovolném z uvedených jazyků.

Celý životopis naleznete na mém LinkedIn profilu. Než se na mě obrátíte, přečtěte si prosím pozorně Obchodní podmínky.

Who I am and what I do

Already since 2004 I have been helping Czech, Slovak and other foreign companies and small businessmen write and review their presentation corporate/product texts or localize them into Czech, Slovak, and English, revitalize website texts, create and distribute press releases, process media monitoring, prepare user-friendly documentation for software solutions, product video comments or video subtitles in any of the said languages.

The full CV can be found on my LinkedIn profile. Please read Business terms carefully before contacting me.

Překladatelské a jazykové služby

Obousměrné profesionální překlady češtiny, slovenštiny a angličtiny – Český rodilý mluvčí, certifikovaná úroveň C2 ve slovenštině/angličtině. Služba nezahrnuje tlumočení ani soudně ověřené překlady. Občas pracuji i pro zavedené překladatelské agentury.
Jednosměrné překlady z jiného světového jazyka do češtiny, slovenštiny a angličtiny. Služba nezahrnuje tlumočení ani soudně ověřené překlady.
Jazykové korektury češtiny a angličtiny – Kontrola textu po stylistické a gramatické stránce. Služba nezahrnuje záruku bezchybnosti.

Marketingové služby

Prezentační firemní/produktové texty v češtině, slovenštině a angličtině – Články, blogy, aktuality, newslettery, popisy produktů a služeb, případové studie, webové texty, komentáře k produktovým videím apod. Možnost zakomponování klíčových slov a zpětných odkazů do textu pro lepší podporu SEO. Občas pracuji i pro zavedené marketingové agentury a webová studia.
Přepis hlasových nahrávek a video titulky v češtině, slovenštině a angličtině.
Uživatelská dokumentace k softwaru v češtině, slovenštině a angličtině – Vytváření, publikování a revize/aktualizace uživatelské dokumentace (článků znalostní báze) včetně statických/animovaných ilustrací.
Správa webového obsahu – Udržování aktuálního obsahu ve svěřené kategorii vašeho firemního/produktového webu prostřednictvím systému pro správu obsahu (např. Joomla, WordPress, Drupal, Kentico...).

PR služby

Servis tiskových zpráv – Příprava a distribuce tiskových zpráv a PR článků do relevantních českých a slovenských médií. Kontakty na novináře (medialisty) si buduji a aktualizuji dlouhodobě. Služba nezahrnuje záruku mediálního pokrytí, které závisí na síle značky a tématu. Reálné očekávání jsou 1-4 publikované články v menších médiích na jednu tiskovou zprávu. Občas pracuji i pro zavedené PR agentury.
Monitoring médií – Monitoring všech základních typů českých a slovenských médií (web, tisk, TV, rádio) včetně digitální kopie článků (JPEG, PDF), v jiných státech pouze online monitoring médií.

Translation and language services

Two-way professional translations of Czech, Slovak, and English – Czech native speaker, certified level C2 in Slovak/English. The service does not include interpreting or certified court translations. Sometimes I even work for established translation agencies.
One-way translations from another world language into Czech, Slovak, and English. The service does not include interpreting or certified court translations.
Language proofreading of Czech and English – Text check in terms of stylistics and grammar. The service does not include a guarantee of faultlessness.

Marketing services

Presentation corporate/product texts in Czech, Slovak, and English – Articles, blogs, news, newsletters, product and service descriptions, case studies, website texts, product video comments, etc. It is possible to incorporate keywords and backlinks into the text for better SEO support. Sometimes I even work for established marketing agencies and web studios.
Transcription of voice recordings and video subtitles in Czech, Slovak, and English.
User documentation for software in Czech, Slovak, and English – Creating, publishing, and reviewing/updating user documentation (knowledge base articles) including static/animated illustrations.
Web content management – Keeping up-to-date content in an entrusted category of your corporate/product website via a content management system (e.g. Joomla, WordPress, Drupal, Kentico...).

PR services

Press release service – Preparation and distribution of press releases and PR articles into relevant Czech and Slovak media. I build up and update contacts to journalists (medialists) in the long term. The service does not include media coverage guarantee, which depends on the strength of the brand and topic. The real expectation is 1-4 published articles in smaller media per one press release. Sometimes I even work for established PR agencies.
Media monitoring – Monitoring of all basic types of Czech and Slovak media (web, print, TV, radio) including a digital copy of the articles (JPEG, PDF), just online media monitoring in other countries.

Ukázky překladatelských a jazykových služeb

► Ukázky česko-anglického překladu zahrnují jídelní lístky proslulé pražské restaurace Café Louvre (2018-nyní, poděkování), WILLIAM Rescue Restaurant (2019) a Hoka Trade (2016), dále weby Easy Project (2017-nyní), Easy Software (2017-nyní), Easy Redmine (2017-nyní), Calculoid (2018-2019), DEGA CZ (2019-nyní), Evoke Concept (2017-nyní), Deštné v Orlických horách (2019-nyní), ETC (2020-nyní), Výpočetnice (2019), Panther Gym Čakovice (2019), COQUI shoes (2016-2018), 5D Cinema Maxim (2016-2017), Den chytrých aut (2017), Valeo (2017), Ministerstvo dopravy ČR (2016), Agentura, SE (2016) a itself (2015).
► Ukázky anglicko-českého překladu zahrnují weby Easy Project (2017-nyní), Easy Software (2017-nyní), Marshall Goldsmith (2019-2020) a IceWarp (2017).
► Ukázky česko-slovenského překladu zahrnují weby Klub zdravia WAVITA (2019-nyní), VGA CZECH GROUP (2019), Cambridge Business School (2018) a ENERTIG (2018).
► Ukázky slovensko-českého překladu zahrnují web LALA MARKET (2018) a článek Silnice-zeleznice.cz (2019).
► Ukázky korektur českého jazyka zahrnují weby Witty Trade (2018-2020), Xiaomi Czech (2018-2020), DEGA CZ (2019-nyní), prokyber (2018-2019), Profi-kancelář (2017) a Vigour (2007).
► Ukázky korektur slovenského jazyka zahrnují web WALMARK (2019-nyní).
Spolupráce s překladatelskými agenturami zahrnuje Polyglot (2018-2019) a POPROCKY (2016-2017).

Ukázky marketingových služeb

► Ukázky firemních a produktových blogů jsou k nahlédnutí v češtině, slovenštině a angličtině (2012-nyní), dále zahrnují ČMIS SQL (2017-2019), Vyspimesa.sk (2019), Emailkampane.cz (2018-2019), BIBUS (2019), Ynaradi.cz (2019), Vyber CRM (2017-2018), VITATREND (2018), Groomio (2018), Alza.cz (2015-2017), atlantis telecom (2017), Kameň Skalica (2017), Live on Riviera (2016), Svépomocí.cz (2016), Cross Masters (2016), veletrh AMPER (2015), Sprinx Systems (2008-2013) a VIV NETworks (2013).
► Ukázky kreativních webových textů v češtině zahrnují Jižní Tyrolsko (2018-nyní), Uno Society (2019), TOP Zastavárna (2019), MyStay (2018), iMobily.eu (2018), iPouzdro.cz (2018), Groomio (2018), elem6 (2015-2017), PK Technik (2017), SlevyDnes.cz (2017), ERKADO (2017), Právník-Právník.cz (2017), EFT terapie Praha (2017) a Královéhradecká lékárna (2017), ve slovenštině zahrnují etuo.sk (2019), v angličtině zahrnují Simpleway Europe (2019-nyní), Bell&Hurry (2017-2018) a Astrill VPN (2017).
► Ukázky případových studií v češtině zahrnují LLP CRM (2015-nyní), Easy Project (2017-nyní), Blue Dynamic (2018), Corehounds (2018) a VŠPP Praha (2007), v angličtině zahrnují Easy Project (2017-nyní), Easy Redmine (2017-nyní) a Corehounds (2018).
► Ukázky komentářů k produktovým videím v češtině zahrnují Easy Project (2017-2018) a DEGA CZ (2019), v angličtině zahrnují Easy Project (2017-2018) a Easy Redmine (2017-2018).
► Ukázky uživatelské softwarové dokumentace v angličtině zahrnují Easy Project (2016-nyní) a Easy Redmine (2016-nyní), v češtině zahrnují ARBES FEIS (2006) a NVision FORIS BSS/OSS (2006).
► Ukázky video titulků zahrnují Welcome to the Jungle (2020-nyní).
Spolupráce s marketingovými agenturami a webovými studii zahrnuje Jana Šmerdová (2020), Evocreative (2019-nyní), DARQ Studio (2019), Comin.cz (2019), Inizio Internet Media (2019), Expertia Digital (2019), DOT11 (2019), CHEESE MEDIA (2018), Fraggo.Net (2018), A studio group (2018), Mikulecky Agency (2017), MenSeek (2017), Smart Point (2017), ANTEE (2016) a Scheema Digital (2016).

Ukázky PR služeb

► Ukázky tiskových zpráv a monitoringu médií zahrnují Viber (2018-nyní), Eaton Elektrotechnika (2015-nyní), Wrike (2019), CES 2020 (2019), Roivenue (2018-2019), nangu.TV (2017-2018), Verbatim Europe (2007-2018), Freecom (2007-2018), GEPARDS@MADISON (2016-2017), TomTom International (2008-2013), CSC Computer Sciences (2007-2009), Infor Global Solutions (2007-2009), Autodesk (2007-2009), Algotech (2008), Avaya (2008), SES Astra (2008), Citrix Systems (2007), Hewlett-Packard ČR (2006-2007), Atlas.cz (2005-2007), Stabilo ČR (2005-2007), ExaSoft.cz (2005-2007), Exact ČR (2005-2007), Sunnysoft (2005-2007), Hilti ČR (2007), Geewa (2007) a NetTravel.cz (2005-2006).
► Ukázky redakčních článků z mých školních let zahrnují iDNES.cz (2005-2006), Živě.cz (2005) a CZC.cz (2004).
Spolupráce s PR agenturami zahrnuje Oxygen Communications (2016-nyní), Passion Communications (2018), KNOWLIMITS Group (2017), Just Communication (2015), Cook Communications (2007-2012), Myr Communication (2007-2009), PRAM Consulting (2008), MEDIAKOM (2007) a Neopublic Porter Novelli (2005-2007).

Samples of translation and language services

► Samples of Czech-English translation include food menus of famous Prague restaurant Café Louvre (2018-now, a thankyou), WILLIAM Rescue Restaurant (2019), and Hoka Trade (2016), also websites Easy Project (2017-now), Easy Software (2017-now), Easy Redmine (2017-now), Calculoid (2018-2019), DEGA CZ (2019-now), Evoke Concept (2017-now), Deštné v Orlických horách (2019-now), ETC (2020-now), Výpočetnice (2019), Panther Gym Čakovice (2019), COQUI shoes (2016-2018), 5D Cinema Maxim (2016-2017), Smart Cars Day (2017), Valeo (2017), The Ministry of Transport of the Czech Republic (2016), Agentura, SE (2016), and itself (2015).
► Samples of English-Czech translation include websites Easy Project (2017-now), Easy Software (2017-now), Marshall Goldsmith (2019-2020), and IceWarp (2017).
► Samples of Czech-Slovak translation include websites Klub zdravia WAVITA (2019-now), VGA CZECH GROUP (2019), Cambridge Business School (2018), and ENERTIG (2018).
► Samples of Slovak-Czech translation include website LALA MARKET (2018) and article Silnice-zeleznice.cz (2019).
► Samples of Czech proofreading include websites Witty Trade (2018-2020), Xiaomi Czech (2018-2020), DEGA CZ (2019-now), prokyber (2018-2019), Profi-kancelář (2017), and Vigour (2007).
► Samples of Slovak proofreading include website WALMARK (2019-now).
Cooperation with translation agencies includes Polyglot (2018-2019) and POPROCKY (2016-2017).

Samples of marketing services

► Samples of business and product blogs are available in Czech, Slovak, and English (2012-now), further include ČMIS SQL (2017-2019), Vyspimesa.sk (2019), Emailkampane.cz (2018-2019), Svépomocí.cz (2016), BIBUS (2019), Ynaradi.cz (2019), Vyber CRM (2017-2018), VITATREND (2018), Groomio (2018), Alza.cz (2015-2017), atlantis telecom (2017), Kameň Skalica (2017), Live on Riviera (2016), Cross Masters (2016), AMPER trade fair (2015), Sprinx Systems (2008-2013), and VIV NETworks (2013).
► Samples of creative website texts in Czech include South Tyrol (2018-now), Uno Society (2019), TOP Zastavárna (2019), MyStay (2018), iMobily.eu (2018), iPouzdro.cz (2018), Groomio (2018), elem6 (2015-2017), PK Technik (2017), SlevyDnes.cz (2017), ERKADO (2017), Právník-Právník.cz (2017), EFT terapie Praha (2017), and Královéhradecká lékárna (2017), in Slovak include etuo.sk (2019), in English include Simpleway Europe (2019-now), Bell&Hurry (2017-2018), and Astrill VPN (2017).
► Samples of case studies in Czech include LLP CRM (2015-now), Easy Project (2017-now), Blue Dynamic (2018), Corehounds (2018), and VŠPP Praha (2007), in English include Easy Project (2017-now), Easy Redmine (2017-now), and Corehounds (2018).
► Samples of product video comments in Czech include Easy Project (2017-2018) and DEGA CZ (2019), in English include Easy Project (2017-2018) and Easy Redmine (2017-2018).
► Samples of user software documentation in English include Easy Project (2016-now) and Easy Redmine (2016-now), in Czech include ARBES FEIS (2006) and NVision FORIS BSS/OSS (2006).
► Samples of video subtitles include Welcome to the Jungle (2020-now).
Cooperation with marketing agencies and web studios includes Jana Šmerdová (2020), Evocreative (2019-now), DARQ Studio (2019), Comin.cz (2019), Inizio Internet Media (2019), Expertia Digital (2019), DOT11 (2019), CHEESE MEDIA (2018), Fraggo.Net (2018), A studio group (2018), Mikulecky Agency (2017), MenSeek (2017), Smart Point (2017), ANTEE (2016), and Scheema Digital (2016).

Samples of PR services

► Samples of press releases and media monitoring include Viber (2018-now), Eaton Elektrotechnika (2015-now), Wrike (2019), CES 2020 (2019), Roivenue (2018-2019), nangu.TV (2017-2018), Verbatim Europe (2007-2018), Freecom (2007-2018), GEPARDS@MADISON (2016-2017), TomTom International (2008-2013), CSC Computer Sciences (2007-2009), Infor Global Solutions (2007-2009), Autodesk (2007-2009), Algotech (2008), Avaya (2008), SES Astra (2008), Citrix Systems (2007), Hewlett-Packard ČR (2006-2007), Atlas.cz (2005-2007), Stabilo ČR (2005-2007), ExaSoft.cz (2005-2007), Exact ČR (2005-2007), Sunnysoft (2005-2007), Hilti ČR (2007), Geewa (2007), and NetTravel.cz (2005-2006).
► Samples of editorial articles from my school years include iDNES.cz (2005-2006), Živě.cz (2005), and CZC.cz (2004).
Cooperation with PR agencies includes Oxygen Communications (2016-now), Passion Communications (2018), KNOWLIMITS Group (2017), Just Communication (2015), Cook Communications (2007-2012), Myr Communication (2007-2009), PRAM Consulting (2008), MEDIAKOM (2007), and Neopublic Porter Novelli (2005-2007).

Odborné kurzy a certifikáty

Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz, 2017)
Bakalářská práce "Oběh českých a uherských zlatých mincí..." (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016)
Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE, 2016)
Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest, 2016)
Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky, 2015)
Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014)
Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web, 2012)
Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze, 2006)

Professional courses and certificates

Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz, 2017)
Bachelor thesis "The circulation of Czech and Hungarian gold coins..." (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2016)
Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE, 2016)
Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest, 2016)
Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic, 2015)
Professional course "Online copywriting" (H1.cz, 2014)
Professional course "Google Analytics II." (H1.cz, 2014)
Professional course "Translation of a professional book in English" (Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2014)
Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web, 2012)
Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web, 2012)
Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague, 2006)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba – 300 Kč bez ohledu na druh poskytované služby. Sazba v jiné měně se řídí aktuálním směnným kurzem. Úvodní konzultace a vyřízení reklamačního nároku (viz Záruční podmínky) jsou samozřejmě zdarma. Cena se vypočítává z rozsahu dokončené práce přijaté objednatelem. Nejsem plátce DPH, cena je konečná. Bezplatný zkušební úkol je možný v časové náročnosti do 30 minut.
Časová náročnost – Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) výsledného překladu kategorie CZ/SK↔EN nebo jiný jazyk→CZ/SK/EN = 1 h, normostrana výsledného překladu kategorie CZ↔SK = 0,67 h, normostrana originálního textu v CZ/SK/EN = 1,5 h, distribuce tiskové zprávy či PR článku do CZ/SK médií = 1 h, video titulky = 1 h na 5 minut videa, ostatní služby dle náročnosti. V případě pouhé úpravy již existujícího použitelného textu a také v případě opakování stejných pasáží textu se cena odpovídajícím způsobem sníží. Čas zahrnuje vlastní rešerši podkladů nezbytných pro kvalitní zpracování zadání. Závazný časový odhad (nabídku) lze poskytnout předem, je-li zadání práce přesné, úplné a neměnné.
Dostupnost a kapacita – Informaci o mé aktuální dostupnosti a možném termínu dokončení své objednávky zjistíte na dotaz. Mohu přijmout pouze objednávku doručenou v dostatečném předstihu.
Jak objednat – Objednávku můžete rovnou zaslat na kontaktní e-mail, a to i bez předchozí domluvy. Tato by měla obsahovat souhlas s těmito obchodními podmínkami a fakturační údaje objednatele (noví zákazníci), dále přesné a úplné zadání práce a navrhovaný termín dokončení, který je pro vás přijatelný. Chcete-li, abych při zpracování zadání použil vámi dodané podklady, nezapomeňte je přiložit k objednávce (pokud možno ne v PDF). Objednávku obratem potvrdím (po 12:00). Objednání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany není vyžadována písemná smlouva o dílo.
Záruční podmínky – Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má objednatel zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže objednatel vysvětlí objektivní problémy v odevzdané práci a předloží svůj vlastní návrh na vyrovnání (např. oprava, sleva). Doporučuji, aby objednatel neprováděl opravu toho, co mohu opravit sám. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese objednatel.
Fakturace – Není-li dohodnuto jinak, k poslednímu dni měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. Na žádost kterékoli ze stran bude faktura vystavena v průběhu realizace objednávky za její část dokončenou k danému dni.
Neplatiči – Dlouhodobá prodleva v úhradě podléhá zákonnému úroku z prodlení. Pokud objednatel nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za řádně poskytnuté služby v době splatnosti faktury ani po opakovaných výzvách, akceptuje svým jednáním, že ji budu vymáhat v rámci exekučního/insolvenčního řízení včetně souvisejících nákladů a zákonného úroku z prodlení. Žádné další objednávky od téhož objednatele již nebudou přijaty.

Business terms

Hourly rate – 300 CZK regardless of the service type provided. The rate in other currency is governed by the current exchange rate. The initial consultation and settlement of a warranty claim (see Warranty conditions) are, of course, free of charge. The price is calculated from the extent of the completed work received by the orderer. I'm not a VAT payer, the price is final. A free trial task is possible within 30 minutes of time consumption.
Time consumption – A standard page (1,800 characters with spaces) of the resulting translation category CZ/SK↔EN or other language→CZ/SK/EN = 1 h, a standard page of the resulting translation category CZ↔SK = 0.67 h, a standard page of original text in CZ/SK/EN = 1.5 h, distribution of a press release or PR article to CZ/SK media = 1 h, video subtitles = 1 h per 5 minutes of video, other services as per difficulty. In case of a mere modification of an already existing applicable text and also in case of repeating the same passages of the text, the price shall be reduced accordingly. The time includes own research of the materials necessary for quality processing of the assignment. A binding time estimate (quote) can be provided in advance if the work assignment is accurate, complete, and immutable.
Availability and capacity – Information about my current availability and the possible completion date of your order can be found out on request. I can only accept an order delivered well in advance.
How to order – You may send an order directly to the contact e-mail even without a prior agreement. This should include acceptance of these business terms and billing information of the orderer (new customers) as well as an accurate and complete work assignment and the suggested deadline for completion, which is acceptable to you. If you would like me to use your materials when processing the assignment, make sure to include them with your order (preferably not in PDF). I shall confirm the order by return (after 12 PM). Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. No written contract for work is required from my side.
Warranty conditions – If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the orderer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. The warranty claim shall be acknowledged if the orderer explains objective issues in the submitted work and presents his own proposal for the settlement (e.g. correction, discount). I recommend that the orderer does not make a correction of what I can fix myself. Liability for damages caused by an incorrect or incomplete work assignment is borne by the orderer.
Invoicing – Unless otherwise agreed, I shall issue an electronic invoice on the last day of the month with a maturity of 14 days and a breakdown of the work done and time spent. At the request of either party, the invoice shall be issued during the execution of the order for its part completed by that day.
Defaulters – A long-term payment delay is subject to statutory default interest. If the orderer does not actively seek to pay the claim for properly provided services at the invoice due date or after repeated calls, he accepts by his behavior that I shall enforce it within an execution/insolvency proceeding including related costs and the statutory default interest. No more orders shall be accepted from the same orderer.